BEFAG - TROI spol. s r.o.

 

Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko

 

 

Všeobecné záručné podmienky na veľkoplošné podlahové dosky z dreva dodávané firmou TROI, s. r. o., Zvolenská cesta 29, 974 05 Banská Bystrica /ďalej TROI, s.r.o./.

TROI, s.r.o. poskytuje záruku okrem zákonnej 2-ročnej lehoty na všetky nami dodávané štandardné veľkoplošné podlahové dosky z dreva 5 rokov od dátumu výroby /uvedený na spodnej časti dosák/, a na povrchovú lakovú vrstvu 5 rokov od dátumu položenia /pri normálnom používaní/ a ďalšiu záruku 15 rokov na konštrukciu parketovej dosky od dátumu výroby.

Záruky sú platné len v prípade, ak sú dodržané nasledovné podmienky:

Doprava a skladovanie pred položením:

 • Doprava výrobkov sa uskutočňuje v uzatvorených dopravných prostriedkoch /chránené pred bezprostredným pôsobením počasia/.
 • Počas skladovania až po položenie je v skladovacích priestoroch dokázateľne rovnomerná vlhkosť ca 40 - 60% a teplota vzduchu s výkyvmi max. + - 10% /napr. pri teplote 2Oº - 22ºC relatívna vlhkosť vzduchu 45 - 55 %/, minimálne 16ºC.
 • Položenie podlahy.

 • Návod na položenie vo všetkých jeho bodoch bol dodržaný.
 • Podklad nevykazoval nerovnosti väčšie ako 2 mm.
 • Vlhkosť podkladu /betónu/ a stien neprekračuje 2%.
 • Dilatačné medzery medzi podlahou a stenou, prípadne inými časťami budovy sú ponechané podľa návodu úmerne k veľkosti položenej plochy.
 • U podlahového kúrenia sú dodržané predpisy výrobcu na prípravu a zahrievanie podkladovej plochy.
 • Nášľapná vrstva parkiet musí byť z dreviny vhodnej pre položenie na podlahové kúrenie (konzultujte s predajcom).
 • Parketové dosky nie sú vhodné na priamy styk s vodou alebo chemikáliami (čistiace prostriedky okrem odporúčaných) a do priestorov so zvýšenou vlhkosťou /kúpelne, sauny a pod./
 • Povrchová vrstva je vystavená len zaťaženiu typickému pre normálny bytový priestor /normálna bytová klíma 20º - 22ºC a 45 - 55 % relatívna vlhkosť, ako aj iné fyzikálne podmienky/.
 • Pozor: Reklamáciu na už položené – zabudované parketové dosky s viditeľnou výrobnou alebo estetickou vadou mimo normy neprijímame! Každú dosku pred zabudovaním do podlahy dôkladne skontrolujte! Dosky z výrobnou vadou Vám bezplatne vymení Váš predajca.

  Udržiavanie.

 • Nesmú sa používať chemické prostriedky na ošetrenie a čistenie okrem čistiacich prostriedkov, ktoré Vám odporúčajú odborní predajcovia alebo prostriedky, ktoré sú výhradne určené na drevené podlahy.
 • Dôvody straty záruky:

 • neodborné položenie
 • zamokrenie podlahy alebo parketových dosiek napr. prasknutým potrubím, zatečením bytu, ponechaním mokrých predmetov dlhodobo na podlahe,
 • zamokrenie častí budovy, ktoré majú vplyv na zvýšenie vlhkosti podlahy alebo podkladu
 • použitie silno leptajúcich čistiacich prostriedkov alebo rozpúšťadiel na podlahu
 • mimoriadne mechanické zaťaženia
 • Ostatné podmienky.

  Veľkoplošné parketové dosky BEFAG sú vyrábané najmodernejšími technológiami z prírodného rastlého dreva a preto vykazujú farebnú pestrosť a originálnu kresbu dreva, ktorá sa prejavuje u všetkých tried a drevín. Nie je účelné a možné dosiahnuť 100% zhodu medzi jednotlivými lamelami alebo doskami. V dodávke jednej triedy môže byť do 5% parketových dosák v najbližšej nižšej alebo vyššej triede. Po vybalení je nutné každú parketovú dosku skontrolovať. Neakceptujeme žiadnu reklamáciu na nepredtriedené a už zabudované parketové dosky. Ak parketové dosky boli zabudované do podlahy, poskytneme bezplatnú výmenu, len ak sa na nich objavia skryté závady. V prípade, že zákazník nie je spokojný s odtieňom a farebnosťou zakúpených parketových dosiek a tieto skutočne nezodpovedajú vzorkám, ktoré boli u predajcu uznané ako typické pre daný odtieň, tieto dosky bezplatne vymeníme.

  Záruky sa nevzťahujú na poškodenia, ktoré boli spôsobené tvrdými podpätkami topánok, ťažkým nábytkom alebo zariadením, stoličkami na kolieskach alebo domácimi zvieratami, ako aj na poškodenia spôsobené údermi alebo poškriabaním, prípadne tlakom ostrých alebo špicatých predmetov.

  Parketové dosky sú povrchovo upravené zvlášť odolnou povrchovou ochrannou vrstvou. Táto vrstva sa aj pri bežnom, ale dlhodobom používaní odiera. Toto prirodzené opotrebovanie nie je predmetom záruky. Ak je opotrebovanie povrchu viditeľné /vrstva laku sa opotrebovala/, musí byť včas čiastočne alebo úplne obnovená, aby mohla opäť plniť svoju ochrannú funkciu /prebrúsenie a nové prelakovanie/. Parketové dosky majú 8-násobné lakovanie už z výroby, nové lakovanie po položení nie je potrebné. Ak sa napriek tomu rozhodnete novo položenú podlahu prelakovať, strácate záruku na povrchovú úpravu. U povrchovej úpravy olejom je po položení podlahy potrebné na hotovú podlahu naniesť ďalšiu vrstvu oleja. Neposkytujeme záruku tiež na poškodenia spôsobené silným teplom, vysokou vlhkosťou, suchou klímou alebo rýchlym striedaním týchto faktorov. Záruka sa nevzťahuje tiež na farebné zmeny spôsobené slnečným alebo iným žiarením, ako aj spôsobené prirodzeným starnutím dreva, keďže sa jedná o prírodný produkt. V procese výroby drevo prechádza prehriatím viac ako 200ºC, je zbavené všetkých živých organizmov. Toto nevylučuje napadnutie škodcami dreva po položení podlahy v nevhodnom alebo rizikovom prostredí.

  V prípade, že podľa Vášho názoru nami dodávané parketové dosky nezodpovedajú charakteristickým podmienkam príslušnej kvalitatívnej triedy, reklamujte u Vášho predajcu. Vyhradzujeme si právo preskúmať reklamáciu na mieste položenia alebo uskladnenia pre zistenie oprávnenosti reklamácie a rozhodnúť o oprave alebo výmene vlastným materiálom na vlastné náklady. Vedľajšie náklady alebo penále vzniknuté pre oneskorené umožnenie používania podlahy v žiadnom prípade neuznávame. Naše záruky sa vzťahujú len na výrobky, ktoré sú v majetku pôvodného kupujúceho a tento disponuje ďalej uvedenými dokladmi. Výnimkou sú samozrejme parketové dosky nakúpené stavebnou firmou pre ďalší predaj alebo položenie.

  Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie vyžadujeme doklad o riadnom nadobudnutí parketových dosák od Vášho predajcu a obalové štítky /nachádzajú sa na čelách balení/, v prípade montáže stavebnou alebo podlahárskou firmou kópiu príslušnej časti stavebného denníka.

  Obchodným, stavebným alebo podlahárskym firmám odporúčame preukázateľne oboznámiť zákazníka s návodom na použitie a podmienkami záruky a doklad archivovať min. 2 roky.

   

  www.befag.sk, november, 2011